ANNULERINGSVERZEKERING.

Tijdelijk “gratis” indien je betaalt online.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als u een vervoer reserveert is er geen annuleringsverzekering inbegrepen in de totaalsom. Daarom bevelen wij u de annuleringsverzekeringen aan. Wanneer u wenst in te schrijven op deze aanbieding, moet u dit doen op het ogenblik van het boeken van uw vervoer,onderaan het bestelformulier.De prijs van een annuleringverzekering voor het vervoer uitgevoerd door Shuttle Direct bedraagt 10% van het totaalbedrag.

De verzekeraar vergoedt de annuleringskosten verschuldigd aan Shuttle Direct BVBA als gevolg van annulering omwille van één van de hierna volgende redenen die dateren van na de inschrijvingsdatum. De verzekeraar behoudt zich het recht om een adviserend geneesheer aan te duiden die bevoegd is om bijkomende medische informatie op te vragen of inzage te krijgen in het volledige medische dossier van de patiënt, wie de reden is om het reiscontract te annuleren of te wijzigen.

Ongeval, overlijden of de onverwachte noodzakelijke behandeling van een ziekte van:
· de verzekeringsnemer;
· de levensgezel van de verzekeringsnemer;
· een bloed- of aanverwant van de verzekeringsnemer tot in de derde graad;

De verzekeraar dekt de gevolgen van een ziekte of ongeval op voorwaarde dat de ziekte of de gevolgen van het ongeval stabiel waren op het moment van de boeking van het vervoer indien vóór het vertrek blijkt dat de verzekerde het vervoer niet kan aanvatten omdat een onverwachte medische behandeling noodzakelijk is.

a)De waarborg vervalt wanneer de begunstigde op reis vertrekt.
b) de onvoorziene zorg voor een familielid tot de tweede graad van de verzekeringsnemer omwille van medische redenen na een ziekenhuisopname mits de hulpbehoevende op het moment van de inschrijvingsdatum niet gehospitaliseerd was en  de klant vóór de inschrijvingsdatum nog niet op dezelfde manier in de zorg van dit familielid moest voorzien en mits bewijs van de nood aan de onvoorziene zorg uitgaat van het ziekenhuis waar het familielid werd opgenomen;
c) zwangerschap mits de zwangere klant nog niet zwanger was op de inschrijvingsdatum en mits de vertrekdatum voor de reis in de laatste drie maanden van de normale zwangerschapsperiode valt;
d) onvoorziene zwangerschapscomplicaties bij de zwangere klant of bij een familielid van hen tot de tweede graad, met inbegrip van een vroeggeboorte uiterlijk één maand vóór de voorziene bevallingsdatum;
e) de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de klant of van hun levensgezel na de inschrijvingsdatum door de werkgever om economische redenen;
f) het afsluiten van nieuwe arbeidsovereenkomst voor minstens drie opeenvolgende maanden door de klant na de inschrijvingsdatum, indien deze periode geheel of gedeeltelijk samenvalt met de duur van de reis en de vakantieperiode van de reis niet werd goedgekeurd door de nieuwe werkgever;
g) belangrijke materiële schade aan onroerende goederen van de klant, buiten hun toedoen en waarbij de nodige vaststellingen zijn gedaan door de overheid (zoals politiediensten) en/of door een expert, die zijn aanwezigheid noodzakelijk maken en waarbij er in het geval van inbraak duidelijke sporen van braak terug te vinden zijn; mits de schade dateert uiterlijk binnen de maand vóór de vertrekdatum van de reis of tijdens de reis;
h) de oproeping van de klant of van hun levensgezel na de inschrijvingsdatum
• voor een orgaantransplantatie, als donor of als ontvanger, mits bewijs met een medisch attest waarop de onmogelijkheid om de reis te ondernemen wordt bevestigd; de vergoeding kan ook genoten worden voor een orgaantransplantatie, als donor of als ontvanger, voor familieleden tot de tweede graad;
• voor de aankomst van een geadopteerd kind indien die aankomst van het kind zich situeert in de periode tussen één maand vóór en één maand na de vertrekdatum van de reis;
• voor een militaire missie;
• als jurylid in een assisenzaak of als getuige in een rechtszaak die plaatsvindt tijdens de reis;
i) de verdwijning of kidnapping door derden van de verzekeringsnemer of hun levensgezel of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad;
j) zelfmoord van:
• de klant of van hun levensgezel;
• een bloed- of aanverwant van de klant tot in de tweede graad;
• de minderjarige kinderen uit het nieuw samengesteld gezin van de klant;
• de persoon die tijdens de reis op de minderjarige kinderen van de klant zou passen of zou passen op de bij de klant gehandicapte inwonende personen;
k) echtscheiding of feitelijke scheiding van de klant indien de procedure voor de rechtbank werd ingeleid of de ontbinding van een samenlevingscontract gebeurde na de inschrijvingsdatum en mits voorlegging van het bewijs dat de adreswijziging van de verzekeringsnemer of van hun ex-partner dateert van na de inschrijvingsdatum;
l) de annulering van een gepland huwelijk door de klant wanneer het een reis betreft met degene met wie zou gehuwd worden en die zich zou gesitueerd hebben na dit huwelijk;


Uitsluitingen.

In de hierna volgende redenen van annulering, zal de verzekeraar geen vergoeding verschuldigd zijn:

a) chronische of reeds bestaande ziektes in een terminaal stadium op het ogenblik van de inschrijvingsdatum;
b) alle gebeurtenissen te wijten aan een overmatig – d.i. boven de risico- of wettelijke drempel – gebruik van alcohol, verdovende middelen, niet door een arts voorgeschreven geneesmiddelen of bij verkeerd gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen;
c) depressies, psychische of psychosomatische ziektes, geestes- of zenuwstoornissen, behalve wanneer die noodzaken tot hospitalisatie of opname in een geestelijke gezondheidsinstelling op voorwaarde dat de ziekte stabiel was op het moment van de boeking van de reis indien vóór het vertrek blijkt dat de klant de reis niet kan aanvatten omdat een onverwachte medische behandeling noodzakelijk is;
d) ziektes of ongevallen die niet via een medisch onderzoek kunnen worden vastgesteld of die niet gepaard gaan met objectieve waarneembare symptomen op basis waarvan een onbetwistbare diagnose kan worden gesteld;
e) alle gebeurtenissen die aanleiding geven tot annulering van de reis en die gekend waren op het moment van inschrijving, met uitzondering van stabiele ziektes of aandoeningen (niet in een terminaal stadium);
f) een medische of chirurgische ingreep die reeds gepland was vóór de reservering van de reis en complicaties ten gevolge van deze ingreep;
g) niet medisch dringende chirurgische ingreep (zoals o.a. esthetische ingreep, gastric bypass, obesitasheelkunde,…) of complicaties ten gevolge van deze ingreep;
h) ziektes, ongevallen of stoornissen en schade als gevolg van:
a. het beoefenen van gevaarlijke sporten of vrijetijdsbestedingen zoals bergbeklimmen, jacht op groot wild, speleologie, diepzeeduiken, gevechtssporten;
b. de deelname aan snelheidspogingen of –wedstrijden;
c. professioneel of betaald sporten met inbegrip van de trainingen;
i) epidemieën in het land van bestemming;
j) alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van opzettelijke feiten door de klant met bedrieglijk opzet of kwaadwillige, vrijwillige en/of onrechtmatige daden van de verzekerde;
k) de gevolgen van nucleaire of atomische aanvallen of stralingen;
l) oorlog, staking, oproer, burgeroorlog, terreur of gewelddaden met collectieve drijfveer, tenzij het bewijs wordt geleverd dat er geen oorzakelijk verband is tussen de annulering en de gebeurtenis;n)niet wordt voldaan aan de algemene voorwaarden.
m) aardbeving, vloedgolf, vulkaanuitbarsting, overstroming of een andere natuurramp;

Looptijd van de annuleringsverzekering

De waarborg neemt aanvang bij het onderschrijven van het reiscontract en loopt tot de aanvang van het vervoer.

Verplichtingen van de verzekeringsnemer.

De klant moet alle maatregelen nemen om de annuleringskosten tot een minimum te beperken; in het bijzonder zal hij Shuttle Direct BVBA op de hoogte brengen zodra iets gebeurt dat een reden kan zijn om zijn vervoer te annuleren.Administratie kosten worden steeds in rekening gebracht bij niet verzekerden.

100% teruggave van het bedrag bij medische oorzaak.(mits de nodige medische documenten)
100% teruggave van het bedrag tot 30 dagen voor vertrek.

75% teruggave van het bedrag tot 14 dagen voor vertrek.50% teruggave – administratie kosten van het bedrag tot 7 dagen voor vertrek.
25% teruggave – administratie kosten van het bedrag tot 48u voor vertrek.Het aangifteformulier in te vullen en de ingevulde (medische of gerechtelijk politie documenten te emailen of verzenden naar Shuttle Direct BVBA Fresiastraat 66 9280 Lebbeke

Er worden geen telefonische annulatie ontvangen.